نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن با HBV DNA مثبت و HBe Ag منفی در استان خوزستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی آموزش بهداشت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی ماه 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش در قالب گزارش نهایی در اختیار کارفرما قرار گرفته است و نسخه ای از آن نیز در گروه پژوهشی آموزش بهداشت جهاددانشگاهی واحد استان خوزستان موجود است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

مقدمه و هدف: هپاتیت B بیماری خطرناکی است که اکنون در بسیاری از مناطق جهان به صورت آندمیک در آمده است. شمار عمده ای از بیماران با هپاتیت B مزمن (CHB) با واریته ای از ویروس هپاتیت B آلوده هستند که این ویروس توانایی تولید آنتی ژن e هپاتیت B (HBeAg) را ندارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع هپاتیت B مزمن با HBeAg منفی در استان خوزستان می باشد.
روش تحقیق: 162 بیمار (102 مرد و 60 زن؛ میانگین سن
31±11.16 سال) با عفونت هپاتیت B مزمن (با HBsAg+/HBV DNA+) در استان خوزستان از نظر HBeAg مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: 99
(%61.1) بیمار در جمعیت مورد مطالعه HBeAg منفی بودند. میانگین سنی (±SD) بیماران با HBeAg مثبت 27.7 سال (±12.2) و بیماران با HBeAg منفی در این مطالعه 33.1 سال (±9.9) بود. نتیجه آزمون آماری حاکی از آن بود که وضعیت HBeAg بیماران ارتباط معنی داری با سن آنها دارد (P<0.001). همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین سطوح سرمی ALT و منفی بودن HBeAg وجود ندارد. همچنین ارتباط معنی داری بین نتیجه آزمایش HBeAg و شاخص جنس مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به روشنی نشان می دهد که عفونت هپاتیت
B مزمن با HBeAg منفی در استان خوزستان از شیوع بالایی برخوردار است.HBV DNA ؛ هپاتیت مزمن، HBeAg منفی

 
 
Title:

Prevalence of HBV DNA Positive and HBeAg-Negative in Patients With Chronic Hepatitis B in Kouzestan ProvinceAbstract:

Background and objective: Hepatitis B is a serious disease that is endemic in many parts of the world. A significant proportion of patients with chronic hepatitis B (CHB) are infected with a variant form of the hepatitis B virus (HBV) which decrease or abolishes the production of hepatitis B e-antigen (HBeAg). The aim of this study was to determine the prevalence of HBeAg-negative chronic hepatitis B in Khuzestan province.
Methods: One hundred and sixty-two patients (102 men and 60 women; mean age 31± 11.16 years) with chronic hepatitis B infection (HBsAg+/HBV DNA+) in Khuzestan province were included.
RESULTS: Of the 162 patients with HBsAg+/HBV DNA+, 99 (61.1%) were HBeAg negative and 63 (38.9%) were HBeAg positive. The mean age (±SD) in the former group was 33.1(±9.9) and in the latter group was 27.7(±12.2) years (P<0.001). HBeAg status had close correlation with age. The results showed no significant correlation between ALT levels and HBeAg negativity. Furthermore no significant association was found between HBeAg negativity and sex.
Conclusion: The results of this study indicate that HBeAg negative chronic hepatitis B is predominant in Khuzestan province.Keyword(s): HBV DNA, chronic hepatitis B, HBeAg negative