نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه تطبیقی پرورش تفکر در اهداف و روش های متداول تدریس نظام های تعلیم و تربیت چند کشور پیشرفته جهانگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
پورکریمی جواد (همکار طرح)
نظری بهروز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

پژوهش حاضر از پژوهشهای فاز اول شبکه برنامه گروه پژوهشی علوم تربیتی است که با هدف بررسی تطبیقی پرورش تفکر در اهداف و روشهای متداول تدریس نظام های تعلیم و تربیت چند کشور پیشرفته جهان انجام شده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیر است:‌ پرورش تفکر در اهداف نظام های تعلیم و تربیتی کشور های منتخب چگونه است؟ وجوه اشتراک و افتراق پرورش تفکر در اهداف و روش های متداول تدریس در کشورهای منتخب کدامند؟ جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهای پیشرفته در حوزه تعلیم و تربیت می باشد که هم از نظر توسعه یافتگی در درجه بالایی قرار گرفته باشند و هم به جهت زیربناهای فلسفی از جایگاه مقتضی برخوردار باشند که بدین منظور کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش تحقیق اسنادی و به شیوه بررسی تطبیقی استفاده گردید. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که در هر سه کشور مورد بررسی در اهداف آموزش و پرورش مقطع ابتدایی خود، عمدتا به صورت غیر مستقیم به پرورش تفکر در دانش آموزان اشاره می نمایند و پرورش تفکر به عنوان یک ویژگی ساری و جاری و در قالب فرهنگ (جامعه، مدرسه، کلاس و...) و به صورت زمینه به دانش آموزان منتقل می شود. در خصوص روشهای متداول تدریس نیز در هر سه کشور روش تدریس خاصی به عنوان روش تدریس قالب یا اجباری در نظر گرفته نمی شود و معلم به صورت منعطف و انتخابی و البته کاملا آزاد نسبت به انتخاب روش تدریس خود اقدام نموده و این امر خود به شکوفا شدن تفکر در دانش آموزان کمک می کند.

 
 
Title:Abstract:

Introduction: Examining think training in development countries could help us to gain a better understanding of the above mentioned field.
Purpose: The purpose of present study was to compare think training in rsgard with gools and common method of teaching in several advanced countries.
Method: In order to compare think training is development contries, England, Farance and Germany were selected based on following certain the rate of development of countries and the philosophia  of educational system in contries.
Results: Results indicat that primery educational gools in three selected countries imply to think training is learnt to student  through culture.Current teaching methods in three selected countries is not obliged one, but it is flexible in nature.Keyword(s):