نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نشانه شناسی هویتی معماری سنتی مناطق مختلف ایران (با تاکید بر معماری دوره صفویه) و چگونگی بکارگیری مفاهیم آنها در معماری جدیدگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی معماری و طراحی محیط

پژوهشگران: 
جانی پور بهروز (مسئول طرح)
رحیمی رابعه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح مطالعاتی با نام اختصاری «نشانه شناسی هویتی معماری سنتی ایران» عمدتا با این انگیزه تهیه شده که نشان دهد معماری سنتی ایران دارای هویت ویژه ای بوده است و هویت آن نیز نشانه هایی دارد که از گذشته تا امروز آن هویت را تداوم بخشیده اند. همچنین نشان دهد که شکل گیری آن نشانه ها بر اساس مفاهیمی بوده که اینک بسیاری از آن مفاهیم وجود دارند و به همین دلیل برای این که بتوانیم معماری معاصر ایران را نیز دارای هویت نماییم؛ می بایست با توجه به مفاهیم هویت بخش، نشانه هایی را در این معماری ایجاد کنیم که مانند نشانه های معماری سنتی، تداوم بخش هویت معماری ما باشند.
با توجه به مساله فوق الذکر، روند مطالعات در طرح پژوهشی حاضر به شکل زیر انجام شده است:
در فصل اول، کلیات مطالعاتی شامل مبانی، تعاریف، مفاهیم و... آورده شده تا خواننده با موضوع آشنا شود، سپس در فصل دوم به نشانه شناسی معماری سنتی ایران و معرفی انواع نشانه های هویت بخش آن پرداخته ایم، در فصل سوم برای آشنایی با توجه یا عدم توجه معماری معاصر به هویت و نشانه های هویتی، رویکردهای نمادین صورت گرفته در تک بناهای خاص به استفاده یا استحاله نشانه های معماری سنتی در طراحی جدید بررسی گردید، در فصل چهارم گزارش به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده تا بتوانیم انواع نشانه های هویت بخش را استخراج و دسته بندی نماییم که نهایتا به چهار گونه شامل: 1ـ نشانه های کالبدی، 2ـ نشانه های ساختاری (سازه ای)، 3ـ نشانه های مفهومی، و 4ـ نشانه های تزیینی دست یافتیم. در فصل پنجم نیز با توجه به مطالعات انجام شده به نتیجه گیری پرداخته و راهکارها و معیارهایی را جهت ایجاد نشانه های هویتی در معماری نوین ارایه دادیم که خلاصه آن بدین صورت است که: می بایست هم کارفرمایان و هم طراحان معماری به ایجاد هویت در معماری معاصر علاقمند شوند و نهادهای قانون گذار نیز با تجدید نظر و اصلاح ضوابط طراحی و معماری و طراحی شهری به مساله هویت و نشانه های آن اهمیت داده و نهایتا طراحان معمار با درک صحیح از مفاهیم انتقال یافته از نشانه های معماری سنتی، نشانه های هویت بخش را در معماری نوین کشور خلق نمایند.

 
 
Title:

Semiotics of Iranian Traditional Architecture Identity in Various Regions (Emphasis on AFAVID Era) and Its Implementation in New ArchitectureAbstract:

This study, entitled Semiotics of Iranian Traditional Architecture Identity, was mainly aimed at revealing the special identity of Iranian traditional architecture and its signs, which have sustained that identity up to now. These signs were based on concepts, many of which still exist. That is the reason why we have to create new signs in this architecture to preserve its identity.
Accordingly, the process of the present research was designed as follows:
In chapter one, general aspects including principles, definitions and concepts are introduced to make readers familiar with the subject.
Chapter two covers the semiotics of Iranian traditional architecture and its identifying signs.
In chapter three, symbolic approaches in specific are studied, based on their use or transformation of traditional architecture signs in order to realize whether modern architecture attended to Iranian traditional identity and its signs or not.
Chapter four includes data analysis to categorize these signs which fall into four groups:
1.Framework signs
2. Structural signs
3. Conceptual signs
4. Decorative signs.
Chapter five concludes the study and proposes recommendation to create identity signs in our modern architecture. Both project managers and designer architects should be interested in creating identity in modern architecture. The Legislature should revise and modify the rules for design, architecture and urban planning to emphasize identity and its signs. Architects should innovatively create identifying signs in our modern architecture by realizing the proper concept of our traditional architecture signs.Keyword(s):