نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانیگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان ایلام 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظری حیدر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3354122-0481

نشانی سازمان مجری: ایلام، میدان سعدی، ابتدای خیابان تختی، جهاددانشگاهی واحد استان ایلام، کدپستی: 77571- 69319
 

چکیده:

بدون شک فناوری اطلاعات تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهانی مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. و در همچنین فناوری اطلاعات به عنوان اصلی ترین عامل تغییر، برای نیل به اهداف فراسازمانی شناخته می شود و با توجه به اطلاعات مناسبی که توسط آن فراهم می شود. می توان سیاست های استراتژیک سازمان را تدوین نمود و به اهداف سازمانی دست یافت.
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی می باشد، که تعیین این رابطه به مطالعات جان وودوارد، چارلزپرو و نظریه پردازان دیگری از نگرش اقتضایی بر می گیرد. فناوری اطلاعات نیز چون سایر تکنولوژی ها بر عوامل مختلف سازمانی از جمله ساختار سازمانی مؤثر است. بنابراین می بایست ساختارهای سازمانی متناسب با آن تغییر کرده و تطابق یابد.
در پایان طرح پیشنهادات ذیل ارایه گردید:
بهتر است در بعد آموزش مدیران میانی دقت بیشتری شود تا مدیران میانی و با قدرت تصمیم گیری بالا پرورش یابند. در این صورت تفویض اختیار به مدیران میانی بهتر انجام می شود.
سازمان ها و مدیریت آنها بایستی به جای تمرکز به عملکرد افراد خود در مواجهه با اطلاعات، توجه خود را به قابلیت های فنی این سیستم های اطلاعاتی معطوف دارند.
درک صحیح نیازهای اطلاعاتی مدیران و کاربران در هنگام تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بررسی و تعیین ویژگی اطلاعاتی که سطوح مختلف سازمان به آنها نیاز دارند.
برگزاری دوره های آموزشی و شرکت مدیران و کارکنان سازمان در این دوره ها در خصوص اطلاعات لازم برای استفاده مناسب از ابزارهای فناوری اطلاعات.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):