نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی «تونل بتنی مسلح»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
شجاعی امیرحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1367

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

وقتی شرایط فنی و اقتصادی یک پروژه، احداث تونل را از میان یک توده غیرسنگی ایجاب نماید لازم است برای جلوگیری از ریزش داخلی، یک قشر محافظ تعبیه گردد. این قشر محافظ که باید بارهای ناشی از وزن توده بالای خود را تحمل نماید می تواند به صورت بتن مسطح طراحی گردد.هدف از انجام این پروژه محاسبه نیروهای وارد بر این قشر و طراحی و تهیه نقشه های اجرایی آن است.
تعیین ابعاد اولیه و برآورد نیروهای وارده و تحلیل و طراحی سازه های قطعات مختلف، پس از کلیه نقشه های اجرایی آن انجام شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):