نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی Fan blower model MHگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
جلالی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: شرکت ملی حفاری

خروجی طرح: 

- نمونه آزمایشی قطعه فوق ساخته شده و %80 صرفه جوئی ارزی در پی داشته است.
- عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

قطعه فوق یک قطعه استراتژیک در صنعت حفاری است که دانش فنی آن را جهاد تهیه کرده است. دانش فنی این قطعه شامل مشخصات مکانیکی و متالورژیکی، نقشه فنی و نقشه بازرسی و همچنین اسکوپ بازرسی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):