نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی Flang mounted gear boxگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
جلالی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: شرکت ملی حفاری

خروجی طرح: 

- نمونه آزمایشی این قطعه در حال ساخت است.
- عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مجموعه فوق مربوط به یک پمپ دنده ای است که دانش فنی آن را برای اولین بار مرکز خدمات مهندسی و بازرسی تهیه کرده است. دانش فنی این قطعات شامل نقشه فنی و بازرسی مشخصات مکانیکی و متالورژیکی و اسکوپ بازرسی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):