نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج روغن از «پسته وحشی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1376

کارفرما: اداره کل صنایع استان ایلام

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح امکان استفاده از دانه های روغنی «پسته وحشی» جهت تولید روغن نباتی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول طرح پس از گردآوری منابع داخلی و خارجی، مطالعاتی بر روی انواع گونه های پسته وحشی موجود در ایران انجام گرفت. در مرحله دوم آزمایش های استخراج بر روی دانه های روغنی گونه های مختلف انجام گرفت و میزان روغن استخراج شده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بهترین شرایط استخراج تعیین گردید. همچنین کلیه آزمایش های استاندارد روغن های نباتی جهت بررسی قابلیت استفاده از آن به عنوان یک روغن نباتی انجام گرفت و در مرحله بعد نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی و بررسی های اقتصادی ارائه و در مورد امکان تولید صنعتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روغن پسته وحشی می تواند به عنوان یک روغن نباتی با کیفیت مطلوب و استاندارد در کشور تولید و مورد مصرف قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):