نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تکثیر گیاه ژینکو بیلوبا به روش کشت بافت اجزای مختلف گیاهیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: کشاورزی ـ گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
تولیت سیدمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در فصلنامه گیاهان دارویی. 29: 163 ـ156، 1387.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

ژینکو بیلوبا که اغلب به آن فسیل زنده نیز می گویند، یکی از قدیمی ترین گونه های درختی روی زمین می باشد که در برابر شرایط بد آب و هوایی مقاوم بوده و به عنوان یک گیاه زینتی نیز مشهور می باشد. ژینکو به عنوان مکمل غذایی برای افزایش هوشیاری ذهنی، سلامت گردش خون و عروق خونی استفاده شده است. اثرات مفید آن مدیون حضور ترکیبات فعال ژینکولیدها و بیلوبالید به همراه فلاونوییدها می باشد.
این تحقیق به منظور بررسی کشت درون شیشه ای آن از طریق کشت بافت جهت تعیین بهترین ریز نمونه، محیط کشت و ترکیب هورمونی انجام شد.
در این تحقیق آزمایش ها به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد و هر تیمار شامل 6 پتری دیش حاوی هفت ریزنمونه بود. ریزنمونه ها پس از ضدعفونی سطحی، روی محیط کشت باززایی گیاه پایه MS،BS و WPM با 0.7 درصد آگار ـ آگار و pH=5.7 به مدت 6 هفته در معرض تیمارهای مورد نظر قرار گرفتند. به این منظور، پاسخ ریز نمونه حاصل از برگ، دمبرگ و مریستم انتهایی در سه نوع محیط کشت MS،BS و WPM در حضور شش ترکیب هورمونی بررسی شد.
در این تحقیق فقط کالوس تولید و نوساقه تشکیل نشد. نتایج نشان داد که تولید کالوس از ریز نمونه مریستم در محیط
MS حاوی ترکیب هورمونی mgL ـ 1BAP و mgL ـ 1 1NAA بیشترین تاثیر را در تولید کالوس داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):