نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کشت «ژلاتین ماتریکس» داخل غشایی (IMBMG) در عضله راست شکمی موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: آناتومی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (همکار طرح)
فتحی فردین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1377

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق برای دستیابی به دانش فنی ترمیم استخوان استفاده می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق استخوان سازی «هتروتروپیک» القا شده به وسیله «ژلاتین ماتریکس استخوان های داخل غشایی» (IMBMG) مورد مطالعه قرار گرفت. BMG از استخوان های پیشانی و آهیانه تهیه شده و پس از آن به طور جداگانه و مخلوط در داخل عضله راست شکمی موش های صحرایی 4 الی 8 و نیز 12 الی 15 هفته ای کشت داده شد. سپس بررسی های بافت شناسی در روزهای 3، 7، 10، 15، 20، 25 و 35 با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی انجام گرفت.
مشاهدات انجام شده نشان می دهد که استخوان سازی «هتروتروپیک» القا شده در محل کشت، در هر سه گروه از نوع داخل غضروفی می باشد. غضروف از روز دهم و استخوان از روز پانزدهم به بعد در محل کشت دیده می شود. همچینن «کلسیفیکاسیون» ویژه ای که تا به حال در محل کشت «
BMG» استخوان های داخل غضروفی دیده شده و تحت عنوان «AMD» نام گذاری شده است در این تحقیق نیز از روز دهم به بعد در محل کشت «BMG» استخوان های داخل غشایی مشاهده شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):