نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه پودر استخوانی و کشت آن در داخل عضله راست شکمی موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: آناتومی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (همکار طرح)
پناهی مرضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1375

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

- مقاله ای تحت عنوان «کشت BMG در عضله رکتوس ایدومینوس موش صحرایی» تهیه و در «سومین کنگره علوم تشریحی ایران» ارائه شده است.
- طرح تکمیلی تحت عنوان «کشت ژلاتین ماتریکس استخوان
IM در عضله راست شکمی موش صحرایی» تعریف و سپس بر اساس نتایج آن پودر استخوان نمونه سازی شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق «ژلاتین ماتریکس استخوانی «Bone Matrix Gelatin=BMG» تهیه گردید و در بافت عضلانی کشت داده شد، سپس تغییرات «هیستولوژیکی» در روزهای اول، سوم، پنجم، هفتم، دهم، پانزدهم، بیستم و بیست و پنجم روز بعد از کشت مورد بررسی قرار گرفت.
مقداری از «
BMG» تهیه شده در دمای 150 درجه و به مدت 15 دقیقه حرارت داده شد و در عضله «رکتوس ابدومینوس» سمت چپ کشت داده شد. پس از کشتن حیوان عضله «رکتوس ابدومینوس» راست به عنوان نمونه آزمایش و عضله سمت چپ به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد.
5 روز بعد از کشت، «کلسیفیکاسیون» خاصی تحت عنوان «
Acellular Mineral Deposition=AMD» در نزدیکی «BMG» کشت داده شده در گروه آزمایش مشاهده گردید، همچنین «BMG» در روز هفتم باعث القاء غضروف، استخوان نابالغ در روز دهم و مغز استخوان در روز پانزدهم بعد از کشت شد. برخلاف این نتایج، «BMG» حرارت داده شده باعث القاء غضروف و استخوان سازی در هیچ یک از نمونه های شاهد نشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):