نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی شافت بویلر فیدپمپگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
جلالی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: نیروگاه زرگان

خروجی طرح: 

نمونه ساخته شده مطابق استانداردهای نیروگاه و همچنین استانداردهای بین المللی تحت تست میدانی قرار گرفت و تایید شد.
نمونه سازی و عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

پروژه مذکور در مورد تدوین دانش فنی ساخت شناخت مجموعه بویلر فیدپمپ نیروگاه حرارتی زرگان (شهید مدحج) بوده و شامل نقشه فنی و بازرسی، مشخصات مکانیکی و متالورژیکی و همچنین اسکوپ بازرسی آن است. از دانش فنی تهیه شده نیز یک نمونه جهت تست میدانی ساخته شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):