نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کاربرد «کتیرا» در صنایع غذاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان ایلام

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف طرح بررسی کاربرد «کتیرا» در صنایع غذایی است که مسائلی از قبیل شناخت فرمولاسیون های مهم، تعیین غلظت، قیمت و کیفیت صمغ های مورد استفاده، تعیین مقدار «کتیرا»یی که می تواند در فرمولاسیون به کار رود، بررسی کاربرد «کتیرا» به جای صمغ های موجود از نقطه نظر اقتصادی و کاربرد آن در واحدهای صنعتی مربوط و تولید نمونه محصول با استفاده از«کتیرا» مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفتند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):