نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اولویت های تحقیق در آموزش پرستاریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پرستاری

پژوهشگران: 
مقصودی شاهرخ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1373

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی نظرات مربیان کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در مورد اولویت های پژوهشی در آموزش پرستاری انجام شده است. در این پژوهش جمعا 78 نفر از مربیان پرستاری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شاغل در یکی از دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران شرکت داشته اند.
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بوده است که مشتمل بر 20 مورد حیطه های پژوهشی در آموزش پرستاری می باشد و در 9 بخش آمده است که از واحدهای پژوهش خواسته شده است نظرات خود را درباره اولویت پژوهشی هر مورد در یک مقیاس (پنج گانه) رتبه ای مشخص نمایند. در ضمن دو سوال نیز برای اخذ نظارت اضافی در نظر گرفته شده است. پرسش نامه مذکور پس از اصلاح توسط استادان پرستاری و علوم تربیتی مورد استفاده قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش در 17 جدول خلاصه گردیده است. بر مبنای نتایج این پژوهش مهم ترین اولویت های تحقیق در آموزش پرستاری عبارت است از بررسی و پژوهش درباره موانع بین آموزش تئوری، کارورزی بالینی و خدمات پرستاری، روش های آموزش مهارت های بالینی، روش های ارزشیابی بالینی، معیارهای انتخاب مربیان، آموزش ضمن خدمت، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری بیماری های داخلی و جراحی، پرستاری کودکان و پرستاری ویژه همچنین نتایج این بررسی نشان داد که نوع گرایش مقطع کارشناسی ارشد و سابقه آموزشی بر روی نظرات مربیان درباره اولویت های پژوهشی بی تاثیر است، در حلی که متغیرهای سوابق اجرای طرح های تحقیقاتی و سابقه همکاری به عنوان استاد راهنما یا مشاور در نظرات مربیان موثر می باشد. در پایان این پژوهش نیز با توجه به اطلاعات به دست آمده پیشنهادهایی به منظور انجام مطالعات بعدی در این زمینه ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):