نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی پره فن برج خنک کنندهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
جلالی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: نیروگاه زرگان (شهید مدحج)

خروجی طرح: 

- یک نمونه از دانش فنی تهیه شده ساخته و تایید شد.
- عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

قطعه مذکور مهم ترین قطعه در مجموعه کولینگ تاور نیروگاه شهید مدحج است که شناسنامه دانش فنی آن تهیه شده و تغییر طرح هائی در آن صورت گرفت. دانش فنی این قطعه شامل نقشه های فنی و بازرسی مشخصات مکانیکی واسکوپ بازرسی آن است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):