نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی کشت آزمایشگاهی نژادهای قارچ شی تاکه با استفاده از ضایعات کشاورزی به منظور تولید اسپاونگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
عزیزی مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

قارچ شی تاکه Lentinulus edodes (Berk) Singer/Pegler از لحاظ تولید، مرتبه دوم را در میان قارچ های خوراکی مهم دنیا به خود اختصاص داده است. این قارچ به خاطر طعم و مزه بی نظیر و همچنین خواص دارویی مدتهای مدیدی است که مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بهینه سازی شرایط محیطی برای تولید قارچ "شی تاکه" اجرا شد. در ابتدا اثر نوع محیط کشت (در چهار سطح)،pH (در سه سطح)، دما (در دو سطح) و تاثیر متقابل آنها بر رشد شعاعی میسیلیوم در محیط کشت جامد بررسی شد. سپس تاثیر نوع محیط کشت و pH بر وزن میسلیوم در محیط کشت مایع و دمای 25 درجه سانتی گراد مورد ارزیابی قرارگرفت. نوع طرح آماری در هر دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با 4 تکرار بود. نتایج حاصله نشان داد که در محیط جامد اثر نوع محیط کشت،pH و دما بر سرعت رشد میسلیوم در سطح 1 درصد معنی دار است. اثر متقابل بین محیط کشت و pH، دما و محیط کشت و pH و دما نیز در سطح 1 درصد معنی دار شد. مقایسه سرعت رشد میسلیوم در محیط های کشت جامد نشان داد که بیشترین سرعت رشد (8.54 میلی متر در روز) در محیط های دست ساز 1 و 2 به دست آمد و کمترین سرعت رشد (6.20 میلی متر در روز) در محیط دست ساز 3 مشاهده شد. افزایش دما از 25 به 27 درجه سانتی گراد منجر به کاهش معنی داری در سرعت رشد گردید. افزایش pH از 4.5 به 6.5 نیز منجر به کاهش رشد گردید و بیشترین سرعت رشد در pH=4.5 مشاهده شد. در محیط کشت مایع نیز تاثیر نوع محیط کشت و pH در سطح 5 درصد معنی دار بود. بیشترین وزن میسلیوم در محیط مایع متعلق به محیط های دست ساز بود و برعکس محیط کشت جامد، بهترین عملکرد میسلیوم درpH=5.5 به دست آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):