نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب آب های زیرزمینیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
ستارزاده داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان مازندران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف طرح عبارتند از:
-
بررسی مشخصات و مشکلات بهره برداران و مالکین آب زیرزمینی
- بررسی عوامل تهدید کننده منابع آب زیرزمینی موجود در استان
- سنجش میزان رضایت دارندگان چاه
- بررسی عوامل ایجاد کننده آلودگی منابع آب زیرزمینی
- بررسی وضعیت کف شکنی چاه ها
- بررسی کیفیت و کمیت آب چاه ها در فصول آبیاری
- بررسی وضعیت منصوبات نصب شده بر روی چاه
- بررسی میزان شناخت و آشنایی بهره برداران با اتحادیه آب بران
این پژوهش از نوع تحقیقات نظری ـ کاربردی است که در آن از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را دارندگان چاه بالای پنجاه و پایین پنجاه متر مناطق شرقی، غربی و مرکزی استان مازندران تشکیل می داده اند. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد (دارندگان چاه و بهره برداران آب) بوده است. جمعیت نمونه این پژوهش 3000 نفر بودند نتایج به دست آمده عبارتند از آشنایی کمتر از 30 درصد مالکین چاه ها به قوانین آب، میزان تخصص پایین کارشناسان سازمان آب از نظر 42 درصد بهره برداران آب زیرزمینی و صاحبان چاه ها، عدم توجه بیش از 44 درصد از بهره برداران آب زیرزمینی به هشدارهای سازمان آب در مواقع بحرانی و سال های خشکسالی، مهم و با اهمیت بودن کیفیت آب برای اکثریت کشاورزان و بهره برداران آب های زیرزمینی، قرارگیری بیش از 16 درصد از مناطق نمونه گیری شده در دشت های ممنوعه، اعتقاد تقریبا 75 درصد از بهره برداران آب زیرزمینی به اینکه روش بازرسی مداوم چاه موثرترین روش برای جبران کاهش آبدهی چاه ها می باشد. استقبال بیش از 92 درصدی بهره برداران آب زیرزمینی از برنامه های آموزشی در مورد آب از طریق تلویزیون، عدم شرکت بیش از 27 درصد بهره برداران آب زیرزمینی در کلاس های بهره برداری درست از چاه و آب زیرزمینی و
... .

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):