نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه اطلاعات پایه گونه ماهی کور غارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: جانورشناسی

پژوهشگران: 
ترکی فرهنگ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: سازمان محیط زیست استان لرستان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: تحقیق بنیادی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

ماهی کور غار گونه ای ماهی از خانواده کپورماهیان می باشد. این گونه ماهی اندمیک ایران است و تنها در یک نقطه در جنوب غربی فلات ایران در لرستان پراکنده شده است. این گونه از نظر حفاظتی در لیست قرمز واحد حفاظت جهانی قرار گرفته است. برای اجرای این طرح به مکان پراکنش ماهی کور غار سفر نموده و اطلاعاتی را از زیستگاه و نحوه زیست ماهی کورغار در حالت طبیعی به دست آمد. از طرفی دیگر برخی از اطلاعات نیز مربوط به مطالعات آزمایشگاهی می باشد.
در این طرح برخی از فاکتورهای شیمیایی آب زیستگاه ماهی کور غار با استفاده از دستگاه یوریبایوده سنجیده شده است. جنبه های مختلف زیستی از جمله تغذیه، تولید مثل، صیادان و مطالعات سیستماتیکی ماهی کور غار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. از طرفی دیگر جنبه های مختلف زیستگاهی از جمله ژئومورفولوژی زیستگاه ماهی کور غار، تیپ زیستگاهی، عناصر زیستی و غیرحیاتی زیستگاه های مختلف ماهی کور غار مطالعه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):