نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید و سنتز مواد اولیه کیت های تشخیص طبی هورمونی و خالص سازی آن ها (PSA)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- توتک

خروجی طرح: 

تولید کیت اندازه گیری.PSA


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

PSA پروتئینی از دسته سرین پروتئازهاست و به وسیله سلول های اپلی تلیوم پروستات به داخل سمینال پلاسما ترشح می شود. در سمینال پلاسما از 237 امینواسید و یک زنجیره جانبی کربوهیدرات تشکیل شده است که %7-12 وزن مولکولی آن در سیمن 33-30 کیلودالتون گزارش شده است و %70 آن به صورت تک زنجیره پپتیدی است که از نظر آنزیماتیک فعال است. %30باقیمانده به صورت پروتئولتیکی شکسته می شود و فعالیت آنزیماتیک خود را از دست می دهد. PSA در سرم به چندین شکل مولکولی وجود دارد. قسمت اعظم آن در پلاسما با مهارکننده پروتئاز α1 آنتی کیموتریپسین (ACT) و α2 ماکروگلوبولین (AMG) متصل است. مقادیر کمی از آن با α1 پروتئاز اینهیبیتور (APT) و پروتئین C اینهیبیتور تشکیل کمپلکس می دهد. مقادیر کمی از PSA در پلاسما به شکل آزاد وجود دارد. از نظر کلینیکی مقدار PSA در سرم در تشخیص سرطان پروستات و هیپرپلازی خوش خیم پروستات و مشکلات اورولوژیکی اهمیت دارد. PSAمهمترین مارکر برای تشخیص سرطان پروستات است. در این طرح، به منظور اندازه گیری PSA سرم، آنتی بادی مونوکلونال و پلی کلونال تولید گردید. به منظور تهیه آنتی بادی منوکلونال،PSA به موش های Balb/c تزریق شد. تیتر آنتی بادی بعد از تزریق چهارم بررسی و موش دارای بهترین تیتر برای فیوژن انتخاب شد، فیوژن با استفاده از سلول میلومای موشی (SP2.0) و PEG1500 انجام شد. پس از اضافه کردن محیط انتخابی HAT و رشد و تثبیت هیبریدوماها، با استفاده از آزمون الایزا، کلون های مثبت انتخاب و بعد از چهار بار کلونینگ، هیبریدوماهای مولد آنتی بادی ضد PSA به دست آمد. بعد از تعیین ایزوتوپ با روش الایزا، آنتی بادی های مونوکلونال با ستون پروتئین G تخلیص گردید. تخلیص PSA با استفاده از ستون کروماتوگرافی جذبی، متشکل از آنتی بادی ضد PSA متصل به ماتریکس Seph.4B صورت گرفت. به منظور تولید آنتی بادی پلی کلونال، PSA به خرگوش تزریق شد و آنتی بادی ضد PSA با استفاده از ستون جذبی Seph.4B-PSA تخلیص گردید. خلوص آنتی بادی ها و PSA با SDS-PAGE بررسی شد. فیوژن حاصل از PSA تخلیص شده از سیمن، 5 کلون2F9F4, 2D6E8, 2G2B2, 2C8E9 بود که ایزوتوپ کلون های IgG1, 2D6E8, 2G2B2, 2F9F4 و کلون های IgG2a, 2C8E9, 2G3E2 است. آنتی بادی های منوکلونال و پلی کلونال با آنزیم کونژوگه شده و نهایتا روش الایزا به منظور سنجش PSA موجود در سرم طراحی می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):