نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

چگونگی ارزیابی رضایت بیمار در مورد بیماران بستری در بخش‌های روان‌پزشکیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: دفتر سلامت روانی، اجتماعی و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما جهت استفاده در ارزیابی دوره ای از بیمارستان ها و بخش های روان پزشکی
ارائه مقاله در کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، آذرماه 1384


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

به منظور بررسی چگونگی ارزیابی رضایت بیماران بستری در بخش های روان پزشکی- که برای نخستین بار در کشور انجام می شود- با توجه به اشکالاتی که در مورد مطالعات انجام شده درباره «رضایت بیماران» مطرح است، در این مطالعه از رویکرد Triangulation با متدهای جمع آوری اطلاعات به صورت کمی (Quantitative) و کیفی (Qualitative)، و نیز روش های مختلف آنالیز، استفاده شده است. مراحل انجام پژوهش حاضر به شرح زیر بوده است:
الف) استخراج محورهای اصلی مبحث «رضایت بیماران» از متون مربوطه
ب) انجام مطالعه کیفی (
Qualitative Research) با استفاده از متدهای تحقیق کیفی همچون In depth Individual Interviews جهت جمع آوری مفاهیم لازم برای ساخت ابزار مطالعه (Measurement)
ج) تنظیم نسخه پایلوت ابزار با استفاده از مفاهیم حاصله از مطالعه کیفی
د) تکمیل ابزار تنظیم شده توسط تعدادی از بیماران، اظهار نظر آنان در مورد سوالات و توصیف درک آنان از سوالات
ه) تنظیم مجدد ابزار بر اساس اظهار نظرهای بیماران
ی) مطالعه ابزار به صورت کمی در مورد بیماران بستری در بخش های روان پزشکی (مراجعه به 10% از تعداد تخت های دولتی و خصوصی روان پزشکی در شهر تهران) (140 بیمار)
پس از گردآوری داده های مطالعه کمی، با استفاده از «تحلیل عامل» که به حذف برخی از سنجش ها منجر گردید، 5 عامل مراقبت پرستاران (با 8 سوال)، مراقبت پزشکان (با 9 سوال)، جنبه های رفتاری (با 6 سوال)، رضایت از بیمارستان و جنبه های اقامتی (با 8 سوال) و رفاه فیزیکی (با 3 سوال)، مجموعا 34 سوال (شکل نهایی پرسشنامه) حاصل گردید. آزمون پایایی (
reliability) در مورد خرده سنجش های ابزار، در حوزه های مربوطه و نیز کل پرسشنامه (حاوی 34 سوال) انجام و بر اساس آزمون کرونباخ، آلفای 0.93، %91، 0.88، 0.89، 0.43 در مورد خرده سنجش های ابزار (به ترتیب مراقبت پرستاران، مراقبت پزشکان، جنبه های رفتاری، رضایت از بیمارستان و جنبه های اقامتی و رفاه فیزیکی) و آلفا برابر با 0.96 در مورد ابزار سنجش (پرسشنامه حاوی 34 سنجش) حاصل گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):