نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز نمونه های معدنیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1375

کارفرما: دانشگاه شهید چمران اهواز

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از طرح فوق به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از انجام طرح، جداسازی و استخراج «سولفات سدیم» از معادن دشت آزادگان در استان خوزستان بوده است. در این راستا بیش از 200 نمونه از قسمت های مختلف معدن جهت آنالیز کامل و تعیین درصدهای «KCL-pH, NaCL, MGSo4, Na2SO4, T.D.S, Sr+2,Li+,NO3» به آزمایشگاه ارسال شد. نمونه ها به صورت محلول و ماسه بوده، روش آنالیز محاسبه و تعیین درصد فاکتورهای مذکور از طریق محلول در آب انجام گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):