نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز مواد اولیه کیت های تشخیص طبی هورمونی و غیرهورمونی و خالص سازی آن ها (پرولاکتین)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- توتک

خروجی طرح: 

تولید کیت اندازه گیری پرولاکتین.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

پرولاکتین هورمونی پلی پپتیدی است که از سلول های لاکتوتروف هیپوفیز قدامی ترشح می شود و از یک زنجیره پلی پپتیدی که شامل 199 اسید آمینه است تشکیل شده است. پرولاکتین متعلق به خانواده پرولاکتین/ هورمون رشد/ لاکتوژن جفتی است. اگر چه عمده پرولاکتین موجود در غده هیپوفیز دارای وزن 23 کیلودالتون است، پرولاکتون های دیگری با وزن مولکولی متفاوت در بسیاری از پستانداران شناسایی شده است که نتیجه Alternative Splicing از رونوشت اولیه، هضم پروتئولیتیک و تغییرات بعد از رونویسی زنجیره آمینواسیدی است. شناخته شده ترین نقش پرولاکتین در رشد غدد پستانی و تولید و ترشح شیر است. افزایش پرولاکتین در زنان باعث آمنوره (قطع قاعدگی) و گالاکتوره (ترشح از پستان) و در مردان باعث ژنیکوماستی (بزرگ شدن پستان) و ناتوانی جنسی (impotency) می شود. در این طرح به منظور سنجش پرولاکتین سرم آنتی بادی های مونوکلونال تولید گردید به این منظور پروتئین های موجود در مایع امنیوتیک ابتدا با سولفات آمونیوم رسوب داده شد و سپس برای تخلیص پرولاکتین از ستون جذبی Seph.4B-Anti-PRL استفاده گردید. خلوص آن با آزمون SDS-PAGE تایید گردید و غلظت آن با کیت تجاری اندازه گیری پرولاکتین، تعیین گردید. به منظور تولید آنتی بادی منوکلونال پرولاکتین تخلیص شده به عنوان آنتی ژن به موش Balb/c تزریق گردید. پس از پایان تزریقات (5 نوبت) سلول های غدد لنفاوی خارج گردیده و با سلول میلوم SP2.0 و با استفاده از PEG1500 ادغام گردید. پس از اضافه کردن محیط انتخابی HAT و رشد و تثبیت هیبریدوماها با استفاده از آزمون الایزا کلون های مثبت انتخاب و پس از چهار بار کلونینگ به روش Limiting dilution هیبریدوماهای مولد آنتی بادی ضد PRL انتخاب گردیدند. حاصل دو فیوژن، کلون های ضد پرولاکتین3B61, 1A8, 2B2 بود که ایزوتوپ همگی آن ها IgM است. به منظور تخلیص آنتی بادی های فوق، آسیت تهیه شد. از ستون ژل فیلتراسیون برای تخلیص آن ها استفاده گردید. راکتیویتی آنتی بادی های تخلیص شده با آزمون الایزا به اثبات رسید. در آینده این آنتی بادی ها با آنزیم کونژوگه شده و به منظور سنجش پرولاکتین سرم، آزمون الایزا طراحی می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):