نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آزمون نوار آبیاری قطره ای مورد استفاده در سیستم آبیاریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: شرکت اصفهان پلاست

خروجی طرح: 

ارائه گزارش آزمون تهیه به مرکز آزمون کرج جهت اخذ گواهینامه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

نوار آبیاری قطره ای به منظور استفاده در کشت های گلخانه ای و ردیفی به صورت روباز و یا در زیر خاک جهت کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این طرح، آزمون نوار آبیاری قطره ای جهت اخذ گواهینامه آزمون بود.
پس از نمونه برداری تصادفی از محصول شرکت فوق، نمونه ها بر اساس استاندارد ملی 6775 (تجدیدنظر اول) و استانداردهای بین المللی مربوطه مورد آزمون قرار می گیرند. هدف از آزمایش نوار آبیاری قطره ای، موارد مشروحه ذیل است
:
ـ نشانه گذاری: بر روی نوار آبیاری قطره ای، موارد نشانه گذاری باید به طور خوانا و در فواصلی که از 5 متر تجاوز نکند، نشانه گذاری شده باشد. بر روی بسته بندی نوار آبیاری قطره ای موارد نشانه گذاری باید به صورت واضح و دائمی درج شده باشد
.
ـ مواد و ساختار: نوار آبیاری قطره ای نباید هرگونه نقص در ساخت که به عملکرد آن آسیب برساند داشته باشد. بر اساس استاندارد ملی
7175-2، قطعاتی که در معرض نور قرار دارند باید تیره (مات) باشند و در مقابل اشعه ماوراء بنفش (UV) محافظت شده باشند.
ـ یکنواختی میزان جریان: میانگین میزان جریان نمونه آزمون نباید از میزان جریان اسمی بیش از
7± درصد انحراف داشته باشد. ضریب تغییرات (CV) میزان جریان نمونه آزمون نباید از 7 درصد تجاوز نماید.
ـ میزان جریان به صورت تابعی از فشار ورودی: منحنی جریان به صورت تابعی از فشار ورودی رسم می گردد. منحنی مذکور باید بر منحنی ارائه شده در دفترچه راهنمای سازنده، با انحراف مجاز حداکثر 7± درصد منطبق باشد.
ـ تعیین توان واحد قطره چکان: توان به دست آمده نباید از توان اعلام شده توسط سازنده بیش از 5± درصد انحراف داشته باشد.
ـ ابعاد: ضخامت جداره اندازه گیری شده نباید کمتر از 90 درصد ضخامت اعلام شده برای جداره لوله باشد. قطر داخلی اندازه گیری شده نباید بیش از 0.3± میلی متر از قطر اعلامی سازنده انحراف داشته باشد. فواصل بین واحدهای قطره چکان دار نباید بیش از 5 درصد از فاصله اعلامی سازنده انحراف داشته باشد.
ـ تحمل فشار هیدرولیک در دمای محیط و دمای بالا: مجموعه باید فشار آزمون را بدون صدمه دیدگی تحمل نماید. مجموعه نباید از هم جدا شود و همچنین نباید نشت در محل اتصالات ورودی رخ دهد. همچنین میزان جریان هر واحد قطره چکان دار نباید بیش از 10± درصد از میزان جریان اصلی خود انحراف داشته باشد.
ـ مقاومت کششی: نوار آبیاری قطره ای باید نیروی آزمون کششی (160 نیوتن) را بدون شکستگی یا پارگی و شکاف برداشتن تحمل کند.
ـ مقاومت نوار آبیاری قطره ای در مقابل تنش- ضربه محیطی(ESCR) : آزمون بر اساس استاندارد ISO 8796 انجام می گیرد. درصد مردودی خم های ایجاد شده در نوار نباید بیش از 10 درصد کل خم ها باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):