نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه اپیدمیولوژی غلظت میانگین هورمون های تیروئید TSH ،T3 ،T4 در چهار جمعیت ایرانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ژنتیک

پژوهشگران: 
فتح زاده محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: دانشگاه شهید بهشتی

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل استفاده در مطالعات کامل تر و قابل واگذاری است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

ارزیابی تنوع متابولیت ها در بین افراد و جمعیت های مختلف یکی از راهکارهای بررسی تفاوت و یا قرابت بین جمعیت های مختلف است. از آنجا که هورمون های تیروئید از جمله هورمون های کلیدی در سوخت و ساز پایه ای بدن هستند نوسانات غلظت آن ها به طور قابل توجه تحت کنترل عوامل محیطی و تاثیر خصوصیات ژنتیکی فرد و یا جمعیت قرار می گیرد. محاسبه و ارزیابی غلظت میانگین سه هورمون T4، T3،TSH در چهار منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، غرب و شمال شرقی ایران هدف مطالعه طرح حاضر بوده است.
بر اساس این تحقیق میانگین
T4 در شیراز بالاترین (137 nmol/L)، مشهد (121 nmol/L)، رشت (117 nmol/L)، و در ایلام پایین ترین (119.9 nmol/L)، به دست آمد که به لحاظ آماری معنادار است (p<0.05). در غلظت میانگین T3 تنها تفاوت معنادار بین شیراز با مشهد و شیراز با رشت مشاهده گردید. اما در غلظت میانگین TSH بین چهار جمعیت تفاوت معناداری دیده نشد. این تفاوت ها در غلظت های میانگین بیانگر تفاوت در میزان متابولیسم پایه در این جمعیت بوده و ضمن آنکه تاثیر عوامل محیطی و جغرافیایی را نشان می دهد، تاثیر خصوصیات ژنتیکی جمعیت ها بر میانگین غلظت هورمون های تیروئیدی منعکس می نماید. در مطالعات کامل تر بررسی پلی مورفیسم های ژن های کلیدی در بیوسنتز هورمون های تیروئید در رابطه با خصوصیت بیولوژیکی هر جمعیت اطلاعات ارزشمندی را به دست خواهد داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):