نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شیوع نارسایی مرحله ترشحی «آندومتر» در بیماران نابارور تحت درمان با روش لقاح آزمایشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1375

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج آن مقاله ای تهیه و در «هفتمین کنگره ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد» 1375 ارائه و همچنین در مجله «نبض» شماره سوم، سال 1376 به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

نارسایی مرحله ترشحی «آندومتر» یکی از علل ناباروری در بیماران است. به طوری که حدود 5% علت اولیه نازایی و حدود 35% علت سقط را تشکیل می دهد ولی با پیدایش روش های پیش رفته در درمان ناباروری «A.R.T» و تجویز داروهای مختلف، شیوع آن تا حد قابل ملاحظه ای افزایش یافته و در نتیجه باعث افزایش میزان عدم موفقیت در این افراد شده است.
در این تحقیق سعی شده است تا میزان شیوع این عارضه را به دنبال مصرف داروهای محرک تخمک گذاری مانند: «کلومید، GnRHa, H.M.G» در این بیماران بیابیم. بدین منظور کلیه بیمارانی که به علل مختلف ناباروری تحت سیکل های لقاح آزمایشگاهی (IVF) و انتقال جنین (ET) قرار گرفته بودند بین سال های 1372 و 1373 مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس 100 نمونه از این افراد انتخاب و «بیوپسی آندومتر» بین روزهای هفتم و نهم بعد از تجویز 10000 واحد «H.C.G» به عمل آورده شده و سپس نمونه ها طبق جدول تشخیصی «Noyes » از نظر «dating» مورد بررسی «پاتولوژیک» قرار گرفت. نکته قابل ملاحظه بعد از بررسی نمونه بدین نحو بود که کلیه بیمارانی که تحت درمان قرار داشتند درصدی از نارسایی مرحله ترشحی «آندومتر» بوده اند به طوری که میزان شیوع آن در سیکل های تحت درمان با «کلومید %61.5 H.M.G» و در روش درمانی «%53.7 GnRH» و در روش «M.M.G» به تنهایی 20% بوده است. با بررسی دقیق تر بیماران و با توجه به سن، علت ناباروری و نوع پروتکل درمانی به نتایج زیر دست یافتیم:
میزان بروز «L.P.D» در این بیماران به سن تشخیص قبلی بستگی نداشته، بلکه به نوع پروتکل درمانی (P<0.05) و به زمان تزریق «H.M.G» (P<0.01) بستگی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):