نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی مدل گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی

خروجی طرح: 

استفاده به عنوان مدل در دانشگاه
چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی «پایش» (سال چهارم، شماره سوم، تابستان 1384) تحت عنوان «طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

طراحی و استقرار ارزیابی از نیازهای ضروری یک سازمان جهت تعیین میزان دستیابی به اهداف است. برای نظام بخشیدن به گزارش عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه، طرح طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی (به صورت پایلوت در دانشگاه علوم پزشکی تهران) انجام شد. اهداف اصلی این طرح عبارت از طراحی مدل ارزیابی عملکرد (سطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تدوین معیارهای عملکرد (تدوین شاخص های مورد نیاز و تعیین سوالات مورد نیاز) بودند.
مطالعه از نوع مطالعات عملیاتی (
Operational) بوده و از بهار 1381 تا پائیز 1382 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران انجام شده است.
نتایج طرح عبارت اند از تدوین لیست شاخص های حوزه های مختلف دانشگاه (مورد استفاده جهت تحلیل در سطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تعاریف آنها، طراحی مدل تعالی عملکرد سازمان (به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکرد آموزش عالی به شیوه خود ارزیابی)، تدوین لیست سوالات مورد نیاز (چک لیست خود ارزیابی) جهت کاربردی کردن مدل تعالی عملکرد دانشگاه و طریقه امتیازبندی آنها، طریقه تفسیر نتایج خودارزیابی و برنامه پیشنهادی جهت انجام عملیات خود ارزیابی در دانشگاه.
به طورکلی شاخص ها و سوالات در این طرح تحقیقاتی زمانی می توانند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را در دسترس مدیران قرار دهند که اقدامات دیگری در جهت رویکرد به تعالی عملکرد در دانشگاه به شرح ذیل انجام شوند:
نهایی کردن مدل تعالی عملکرد (
Performance Excellence Model)، رویکرد به فرهنگ خودارزیابی در دانشگاه با توجه به مدل تعالی عملکرد دانشگاه، نهایی کردن سیستم امتیازدهی به سوالات خودارزیابی و تعیین چگونگی تفسیر آنها، طراحی مدل ارتباطی بین برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه خودارزیابی، استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات در دانشگاه (Management Information System) و استقرار تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه (Information Technology).

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):