نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نتایج (ماحصل) حاملگی در یکصد بیمار مراجعه کننده به پژوهشکده «رویان»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1374

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح پژوهشی برای بهینه نمودن خدمات تخصصی استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

بیش تر زنانی که وارد سیکل های «IVF» پژوهشکده «رویان» شدند، در گروه سنی 35-30 ساله قرار داشتند. در حالی که اکثر زنانی که «IVF» در آن ها به موافقیت انجامیده است از گروه سنی 29-25 ساله هستند.
شیوع سقط نیز بر حسب سن مادر افزایش می یابد به طوری که در گروه سنی 24-20 ساله 17.6% و در گروه سنی 44-40 ساله به 37% می رسد. تعداد «اووسیت»های به دست آمده از گروه سنی پایین تر بیش تر است.
بیش ترین موفقیت «IVF» در موارد فاکتور لوله ای و بعد مربوط به فاکتور مرد «ایدیوپاتیک» و «آندومتریوز» است. در ضمن با افزایش «ET» شانس موفقیت «IVF» بالا می رود ولی چون میزان چندقلویی هم بالا می رود میزان عوارض بارداری افزایش می یابد. تعداد سقط حدود 28% بود که بر حسب تعداد ساک جنینی نیز مقایسه شد ولی به علت کم بودن تعداد نمونه ارتباط معنی داری مشاهده نشد. میزان جنین تحلیل رفته که در سونوگرافی تشخیص داده شد 5% بود. میزان EP و حاملگی «هتروتوپیک» در کمال تعجب صفر درصد بود.
میزان چندقلویی 20% و زایمان زودرس 6% بود. میزان سزارین در آمار به علت پرخطر بودن این حاملگی ها و عدم دسترسی، به امکاناتی چون «مانیتورینگ» در حین زایمان 100% بود.کلیه حاملگی ها ترم به صورت «Elective» سزارین می شوند.
نسبت جنسی نوزادان متولد شده نزدیک به یک بود ولی دخترها کمی بیشتر از پسرها بودند. در کل به نظر می رسد موارد مطالعه شده برای نتیجه گیری متغیر آماری اندک است ولی قطعا به عنوان یک گزارش دقیق از وضعیت حاملگی های موفق با «IVF» بی اعتبار نخواهد بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):