نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی «ترپینئول» از «تربانتین»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1375

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

نتایج این مطالعه در احداث کارخانه تولید «سقز و تربانتین» ایلام مورد استفاده قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«اسانس» یکی از مواد مصرفی مهم در صنایع بهداشتی، دارویی و غذایی است. اسانس ها دارای قیمت گرانی بوده و همگی از خارج تهیه می شوند. اغلب این اسانس ها از صمغ های گیاهی به دست می آید. درگذشته مواد خام این مواد از نواحی غرب کشور به صورت خام با قیمت بسیار نازلی صادر می شد اما در حال حاضر با احداث کارخانه ای در استان ایلام از صمغ مذکور، دو ماده «تربانتین و کلوفان» به دست می آید که با این مواد می توان اسانس های متعددی راتهیه نمود.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل عبارتند از:
- کمک به راه اندازی کارخانه تولید «سقز» و «تربانتین» در ایلام
- بررسی کاربرد محصولات سقز طبیعی در صنایع موجود کشور
- شناسایی تربانتین تهیه شده در کارخانه ایلام
- تعیین نوع تربانتین و درصد مواد تشکیل دهنده
- ساخت «ترپین هیدرات و ترپینئول» از تربانتین گیاهان منطقه غرب کشور.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):