نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

«COH/IUI» و بررسی 972 سیکل و کاربرد آن هاگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1374

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده «رویان» مورد استفاده قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

حداقل یک زوج از هر ده زوج در دوره ای از سنین باروری خود نازایی را تجربه می کند. از این رو بررسی و درمان نازایی بخش مهمی از کار یک پزشک را تشکیل می دهد.
«
Louise Brown» بعد از تولد اولین نوزاد حاصل از «ET-IVE» در سال 1978 و پیشرفت های کمک باروری در دهه اخیر، سبب توجه و امیدواری بیش تر بیماران به درمان و افزایش تعداد مراجعان به کلینیک های تخصصی - نازایی شده است.
عدم امکان درک صحیح مکانیسم مسوول نازایی توسط پزشک سبب محرومیت زوج نازا دریافت کمک های مناسب درمانی می گردد. وجود «آندومتریوز خفیف» با چسبندگی های ظریف لگن در مواردی که اختلال مکانیکی واضح در لگن مشاهده نمی گردد و تخمک گذاری با شواهد بالینی و آزمایشگاهی اثبات می گردد یا وجود اشکالات ظریف در عملکرد اسپرم علی رغم این که آنالیز منی در حد مردان طبیعی بارور است سبب پیدایش گروهی نازا با علت شناخته شده است. در این موارد پزشک و بیمار هر دو به سمت روش های جدید کمک باروری که نوعی درمان غیراختصاصی برای بهبود قابلیت باروری است متمایل می گردند.
با بررسی مقالات دهه های 80 و 90 آشکار می شود که روش تجربی تحریک شدید و کنترل شده تخمدان همراه با تلقیح داخل رحمی اسپرم آماده شده (به اختصار COH/IUI) روش آسان تر، ارزان تر و کم خطرتر در مقایسه با سایر روش های کمک باروری است. این روش به طور فزاینده ای در درمان علل مختلف کاهش باروری به کار می رود. اقدام به چند سیکل درمانی با این روش در مواردی از ناباروری که وجود حداقل یک لوله سالم طی بررسی های پاراکلینیکی ثابت شده باشد می تواند درمان موثری قبل از ارجاع بیمار برای «ET-IVF-GIFT یا ZIFT» باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):