نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آزمون شیر خودکارهای مورد استفاده در سیستم آبیاری تحت فشارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت های: تکنوبارش، کوثر، آب افشان، فلاح دشت و نوین کشت

خروجی طرح: 

ارائه گزارش آزمون تهیه به مرکز آزمون کرج جهت اخذ گواهینامه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

یکی از تجهیزات آبیاری تحت فشار، شیرخودکار آبیاری بارانی (Quick Coupling Valve) است. شیرخودکار به صورت رزوه ای به خط لوله آبیاری در سطح مزرعه متصل می شود و آب مورد نیاز آب پاش ها را تامین می کند. این طرح به منظور آزمون شیرخودکار جهت اخذ گواهینامه آزمون انجام گرفت.
پس از نمونه برداری تصادفی از محصولات شرکت های فوق، نمونه ها بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه مورد آزمون قرار گرفت. هدف از آزمایش شیرخودکار بررسی موارد مشروحه ذیل است:
ـ ساختار و وضعیت ظاهری: بر اساس دستورالعمل شماره 860202 مدیریت مهندسی و آزمون ماشین های کشاورزی تمام اجزای متشکله شیرخودکار باید عاری از هرگونه نقصی که تاثیر منفی بر عملکرد داشته یا باعث صدمه می گردد، باشند.
ـ نشانه گذاری: بر روی هر شیر باید به طور واضح و بادوام و در معرض دید، نام سازنده یا علامت تجارتی ثبت شده و اندازه اسمی دهانه ورودی حک شده باشد و سایر موارد می تواند به صورت برچسب روی شیر یا روی بسته بندی آن ارائه گردد. نشانه گذاری شیرخودکار باید با دستورالعمل مدیریت مهندسی و آزمون ماشین های کشاورزی منطبق باشد.
ـ اتصالات: بر اساس استانداردISO 7-1 باید اندازه دهانه خروجی شیرخودکار متناسب با قطر خارجی رایزر و یا کلید مربوطه بوده و رایزر با سهولت و قدرت اتصال مطمئن به شیرخودکار متصل شود.
ـ مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی: بر اساس دستورالعمل مدیریت مهندسی و آزمون ماشین های کشاورزی، شیرخودکار به همراه کلید مربوطه (سوپاپ شیر در حالت کاملا باز) تحت فشاری معادل
1.5 برابر فشار اسمی قرار می گیرد و نباید هیچ گونه آسیب دیدگی، تغییر شکل و نشتی در بدنه و محل اتصالات شیر ایجاد گردد.
ـ آب بندی سوپاپ: بر اساس دستورالعمل مدیریت مهندسی و آزمون ماشین های کشاورزی، شیرخودکار (سوپاپ در حالت کاملا بسته) تحت فشاری معادل 1.5 برابر فشار اسمی قرار می گیرد و نباید هیچ گونه علائمی از نشت دیده شود.
ـ دوام: بر اساس دستورالعمل مدیریت مهندسی و آزمون ماشین های کشاورزی، پس از اتصال شیرخودکار به مجموعه آزمون، فشاری معادل فشار اسمی اعمال می گردد و شیرخودکار به تعداد 500 بار توسط کلید مربوطه باز و بسته می شود. سپس 2 آزمون قبلی مجددا تکرار می شود و نباید هیچ گونه آسیب دیدگی، تغییرشکل و نشتی مشاهده گردد.
ـ افت فشار: آزمون افت فشار بر اساس استاندارد ISO 9644 انجام می شود. افت فشار شیرخودکار در پنج شدت جریان مختلف در محدوده جریان کاری اعلام شده، اندازه گیری می شود.
ـ مقدار دوده: میزان دوده در شیرخودکارهای پلیمری باید بین 2 تا 3 درصد و با استاندارد ISO 6964 منطبق باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):