نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین جزوه آموزشی و بررسی میزان تاثیر آن در افزایش آگاهی بانوان در خصوص سرطان گردنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله علمی-پژوهشی در فصلنامه پایش (سال چهارم، شماره اول، زمستان 1383)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

سرطان گردن رحم (سرویکس) از شایع ترین سرطان های زنان است. آگاهی از این بیماری و نحوه پیش گیری از آن می تواند در کاهش ابتلا به بیماری و افزایش میزان بقای بیماران نقش عمده داشته باشد. در حال حاضر آزمون پاپ اسمیر به عنوان آزمون غربالگری جهت شناسایی این بیماری و درمان به موقع آن در دسترس است. در این باره مطالعه ای با هدف بررسی میزان آگاهی زنان از سرطان گردن رحم و تاثیر جزوه آموزشی در افزایش تاثیر جزوه آموزشی جمع آوری شد. این مطالعه از نوع مداخله ای (قبل و بعد) بوده و در سال 1382 در یکی از کلینیک های زنان شهر تهران انجام شده است. جمعیت تحت مطالعه شامل زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک بیماری های زنان بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی آسان انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه شامل اولین مراجعه به کلینیک بیماری های زنان بوده و داده ها با تکمیل پرسشنامه در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) جمع آوری شدند. در این مطالعه، 66 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک بیماری های زنان تحت بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی جمعیت تحت مطالعه 38.8 سال (انحراف معیار=7.10 سال) است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که قبل از مداخله آموزشی، میزان آگاهی زنان در مورد سرطان گردن رحم اندک بوده است. حدود %43.9 زنان با تعریف این بیماری آشنایی نداشته و سایر افراد نیز آگاهی کم تا متوسط داشتند. %38 زنان نیز ابراز کردند که با آزمون پاپ اسمیر آشنایی ندارند و حدود %58.5 از افراد آگاه از آزمون پاپ اسمیر از زمان صحیح انجام این آزمون مطلع نبودند. پس از مداخله (مطالعه جزوه آموزشی)، آگاهی حدود %69.7 تا %77.3 از زنان تحت مطالعه در خصوص تعریف بیماری، علائم، عوامل، عوامل خطر و نحوه پیش گیری از بیماری به میزان زیاد تا خیلی زیاد افزایش یافته است. بنابراین نقش این جزوه به عنوان یک منبع اطلاعاتی در مورد این سرطان در جمعیت تحت مطالعه مشهود است.%97 از افراد نیز به میزان زیاد تا خیلی زیاد، مطالعه این جزوه را به دیگران توصیه نمودند. به طور کلی با توجه به شیوع سرطان گردن رحم در زنان و نقش آزمون پاپ اسمیر در شناسایی زودرس این بیماری، لزوم توجه به آموزش و طراحی ابزارهای آموزشی مناسب و قابل دسترس جهت ارتقای سطح آگاهی زنان امری ضروری است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):