نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

«اتیولوژی» نازایی در ایران (بررسی 2500 مورد در مرکز تحقیقاتی آموزشی نازایی پژوهشکده «رویان»)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1373

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در کلینیک باروری پژوهشکده «رویان» مورد استفاده قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

این تحقیق با مطالعات آماری در زمینه زوج نابارور و بررسی علل ناباروری در کشور انجام گرفته است. روش مطالعه به صورت «Retrospective» بوده است که بر روی 2500 زوج نازا در پژوهشکده «رویان» انجام یافته است. مهم ترین علل نازایی عبارتند از:
Ovulatory Fact .1 Male Fact .2
Cervical Fact .3 Tubal Fact .4

5.Uterin Fact Unexplained Fact .6
هدف از مطالعه، بررسی میزان شیوع هر یک از عوامل نام برده در ایران بوده است و نتیجه آن به شرح ذیل می باشد:
1. Male fact 24.57 36.68 Femal fact .2
3.92 Common fact .3 6.08 Unexplaned fact .4
در مقایسه با آمار «American Fertility Society» در این مرکز عامل «Male Fact» به میزان قابل توجهی افزایش داشته است و به نظر می رسد با توجه به این که زوج های نازا از مراکز مختلف کشور به این مرکز ارجاع شده اند، بعضی موارد مربوط به «Femal Fact» مانند «Ovulatory Fact» با درمان در مطب و برخی موارد مانند «tubal fact» با جراحی در مراکز دیگر درمان شده و موارد مربوط به «Male » به این مرکز ارجاع شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):