نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه «اسید بنزوییک»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین شده و به کارفرما واگذار گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«اسید بنزوییک» (C6H5COOH) به اشکال مختلف در طبیعت یافت می شود. این اسید یکی از تجاری ترین اسیدهای «کربوکسیلیک آروماتیک» است. این ماده به صورت مستقیم یا به صورت یک ترکیب حد واسط کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و … دارد.
در این تحقیق ضمن بررسی کامل روش های گوناگون تهیه این ماده، روش تهیه با استفاده از «انیدرید فتالیک» پتروشیمی فارابی ارائه و پیشنهاد شده است.
«کربوکسیله»کردن «انیدریدفتالیک» مذاب توسط بخار آب در حضور کاتالیزور کرم و سدیم، یک روش تولید مطلوب است.
در این طرح پارامترهای لازم برای راه اندازی واحد تولید به ظرفیت 700 تن در سال ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):