نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان «هیپراستیمولاسیون تخمدانی» در بیماران «I.U.I و I.V.F» در پژوهشکده «رویان»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1373

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق در بهینه کردن خدمات تخصصی و افزایش میزان باروری استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این بررسی 200 مورد بیماری بین سن 20-35 سال که تحت درمان در سیکل «I.U.I » بودند مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 19% کسانی بودند که علاوه بر فاکتوری که نیاز به «I.U.I» داشت مشکل عدم تخمک گذاری داشته و 81% سیکل های قاعدگی نرمال داشته اند.
49% بیماران «
I.U.I» تحت درمان با «Clomid» بودند. 31% تحت درمان «Clomid و HMG» بودند و 1% تحت درمان با «HMG» به تنهایی بوده اند. تمامی بیماران مورد بررسی میزان 5000 تا 10000 واحد «H.C.G » دریافت داشته و 59% آن ها در ساپورت فاز لوتئال «H.C.G » و 14% «پروژسترون» دریافت نموده بودند.
بررسی «هیپراستیمولاسیون» در آن ها به صورت زیر می باشد.
هیپراستیمولاسیون خفیف متوسط شدید
کلومیفن سیترات - - -
کلومیفن سیترات+
MG 20.7% 2.4% 0.5%
HMG
10% 5% -
شیوع«سندرم هیپراستیمولشین تخمدانی» در «
I.V.F» در 6 ماهه اول پژوهشکده «رویان» خفیف 18%، متوسط 7%، شدید 10% بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):