نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهبود کیفیت ماسهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما تحویل گردیده گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از انجام طرح، بالا بردن درصد «سیلیس» و افزایش کیفیت ماسه از طریق شستشو با آب و ایجاد واحد شستشو در کنار معادن است. 70 نمونه از قسمت های مختلف معدن برای آنالیز و تعیین درصد «SiO2, Fe2O3, AL2O3, CaO» و دانه بندی با الک در دو مرحله قبل و بعد از شستشو با آب مورد آزمایش قرار گرفت.
آنالیز نمونه ها قبل و بعد از شستشو نشان داد که مقادیر و درصد «Al2O3» در اثر حل شدن در آب و مقداری هم راه با آب در اثر شستشو خارج شد و مقدار آن کمتر شده ولی مقدار «SiO2» بعد از شستشو در اثر خروج بعضی ترکیبات با آب بیشتر شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):