نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی سیستم تصفیه فاضلاب صنایعگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
قاسمی مرتضی (همکار طرح)
چنگانی فضل اله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1365

کارفرما: کارخانجات مختلف

خروجی طرح: 

سیستم تصفیه فاضلاب طراحی شده و در «کارخانجات کشتار مرغ پردیس، نساجی تیم، طیرالقدس، نساجی جهان چیت و آلومینیم سازی آلومکث» به اجرا درآمده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

گسترش صنایع در پیشرفت و رفاه مردم تاثیر فراوانی داشته است ولی پساب های صنعتی ناشی از آن باعث آلودگی آب، خاک و هوا می شوند. این پساب ها بعضا حاوی مواد اسیدی، قلیایی، معدنی و آلی بوده و به علت پایداری و تجزیه ناپذیری، اثرات نامطلوب و بلند مدتی در طبیعت می گذارند.
به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست لازم است این فاضلاب ها تصفیه شده و سپس به طبیعت (رودخانه، چاه و غیره) بازگردند و در مواردی که اصلا قابل دفع نیستند به کمک روش های شیمیایی به مواد کم خطریابی خطر تبدیل شوند که در این موارد حتی می توان از آب حاصل از تصفیه خانه در خط تولید کارخانه یا برای امور کشاورزی نیز استفاده نمود. این پروژه با هدف طراحی سیستم تصفیه فاضلاب کارخانجات گوناگون در دستور کار قرار گرفت.
مطالعات انجام شده در این طرح عبارتند از:
- بررسی خط تولید فاضلاب و فرایند کارخانه
- بررسی تاسیسات سیستم تصفیه و تعیین نقایص احتمالی
- بررسی عملکرد تصفیه خانه از طریق نمونه برداری و اندازه گیری پارامترهای لازم
- اندازه گیری حجم فاضلاب خام و آنالیز کمی و کیفی آن
- ارائه روش های کاهش حجم و شدت آلودگی فاضلاب
- طراحی سیستم تصفیه فاضلاب و تهیه نقشه های آن
- جلب موافقت «سازمان حفاظت محیط زیست» از طریق پاسخ گویی به سوالات مطرح شده

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):