نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید مجموعه ای از آنتی بادی های مونوکلونال بر علیه شاخصهای آنتی ژن سطح اسپرم انسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح، تحویل کارفرما گردید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق جهت تولید آنتی بادی های مونوکلونال علیه آنتی ژن های سطح سلول اسپرماتوزوآی انسانی پروتئین های سطحی سلول اسپرماتوزو آ مطابق با تکنیک استخراج پروتئین های سطحی با استفاده از خاصیت Salting out توسط Nacl یک مولار صورت گرفت. بعد از تخلیص مجموعه پروتئین های به دست آمده و تعیین غلظت آن، به همراه ادجوانت فروند (کامل در نوبت اول و ناقص در نوبت های بعدی) جهت تحریک سیستم ایمنی موش های ماده Balb/c به کار گرفته شد.
تزریق آنتی ژن مورد نظر در کف پای موش و برداشت سلول های فعال شده از طحال صورت پذیرفت. بعد از فیوژن سلول های طحالی و انتخاب کلون های هیبریدوم توسط محیط اختصاصی
HAT، سلول های مثبت توسط الایزا انتخاب و بواسطه انجام تکنیک Limiting Dilution، تک کلون مولد آنتی بادی مونوکلونال به دست آمد. بدین ترتیب 5 کلون مولد حاصل شد که جهت بررسی و تحلیل ویژگی آنتی بادیهای تولیدشده مراحل بعدی مطالعه انجام شد.
به منظور شناسایی پروتئین اختصاصی هریک از آنتی باد های مونوکلونال آزمون ایونوبلاستینگ انجام گرفت. نتایج آزمون ایونوبلاستینگ نشان داد هریک از 5 آنتی بادی مونوکلونال سه پروتئین را در محدوده 4±80 کیلودالتون شناسایی می نماید.
در تایید این مساله، یافته های حاصل از آزمون ایمونوفلورسانس غیرمستقیم سلول های اسپرماتوزوآ، جهت نشان دادن محل حضور آنتی ژن در سطح سلول اسپرماتوزوآ نشان داد که هریک از 5 آنتی بادی مونوکلونال ناحیه «تحت استوایی» (
Subequatorial) سراسپرم را شناسایی می نمایند. بنابراین به احتمال زیاد ویژگی هر 5 کلون حاصل شده مشابه است. در ادامه مطالعه جهت بررسی وضعیت واکنش متقاطع آنتی بادی های به دست آمده با سلول های لکوسیتی خون محیطی انسانی و سلول های اسپرماتوزوآی دوگونه Mice، Rat مشخص شد هریک از آنتی بادی های به دست آمده تنها یک باند پروتئینی را در محدوده وزنی 80 کیلودالتون را از مجموعه پروتئین های استخراج شده از سطح لکوسیت های انسانی می شناسد. اما در این رابطه واکنش مشخصی را با اسپرم های دوگونه Mice، Rat نشان ندادند.
نتایج حاصل نشان می دهد اپی توپ های اختصاصی شناخته شده توسط آنتی بادی مونوکلونال در داخل این سه پروتئین وجود دارند که دارای غشاء سطح اسپرم هستند، در عین حال اپی توپ مشابه آن در سطح پروتئین تک باندی به دست آمده است که می توان با تخلیص آنتی ژن های مورد نظر به بررسی توالی اسید آمینه ای آن و نقش فیزیولوژیک این پروتئین ها در فعالیت طبیعی سلول اسپرماتوزوآ پرداخت. آنتی بادی های منوکلونال ابزارهای قدرتمندی جهت شناسایی آنتی ژن های اختصاصی محلول و یا مستقر در سطح سلول ها است. مدتها است که استفاده از آن در تحقیقات تولید مثل و جهت شناسایی مولکول های سطحی مستقر در غشاء اسپرم مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به منظور شناسایی فاکتورهای موثر در لقاح اسپرم و تخمک انجام و در این ارتباط با بررسی اپی توپ های اختصاصی توسط آنتی بادی های منوکلونال تولید شده، آنتی ژن هایی شناسایی شد که با بررسی نقش فیزیولوژیک آنها می توان تاثیر آنها در لقاح را ارزیابی نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):