نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آنتاگونیستی برخی از باکتری های Pseudomonas spp بر پاتوژن Rhizoctonia spp عامل ایجاد مرگ گیاهچه در برخی ارقام گوجه فرنگیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
پوراسماعیل معصومه (مسئول طرح)
اولیا پرویز (همکار طرح)
مخدومی کاخکی علی (همکار طرح)
حسنی نسب اعظم (همکار طرح)
یگانگی پریوش (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با توجه به بومی بودن سویه ها و نتایج مثبت حاصل از طرح می توان با استفاده از نتایج این طرح به همراه طرح های تکمیلی مرتبط، محصولی جهت کنترل قارچ بیماری زای R. solani ارائه داد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

استفاده از آفت کش های شیمیایی برای حفظ فرآورده های کشاورزی پس از گذشت چند دهه نه تنها از ارزش آن ها کاسته است بلکه امروزه این ترکیبات خود به مشکل جدی برای انسان و محیط زیست تبدیل شده اند. با این وجود استفاده از میکروارگانیزم ها یک راه حل کارا برای کنترل عوامل بیماری زای گیاهی است. در این پژوهش اثرات مهاری سویه های جنس Pseudomonas بر قارچ Rhizoctonia. solani عامل مرگ گیاهچه گوجه فرنگی بررسی گردید. عامل بیماری از گیاهچه های بیمار جداسازی گردید و بر اساس تست های تشخیصی گونه R. Solani تایید شد. از میان سویه های به دست آمده از ریزوسفر گوجه فرنگی های سالم در مزرعه با انجام تست های بیوشیمیایی 26 سویه به عنوان اعضا جنس Pseudomonas شناسایی و جداسازی گردید. اثبات بیماری زایی قارچ با آلوده کردن بذر گوجه فرنگی با قارچ و جداسازی قارچ از گیاه آلوده انجام شد. بررسی اثرات آنتاگونیستی سویه های Pseudomonas جدا شده بر قارچ R. solani در محیط PDA انجام گرفت. دو سویه S5 و 22 قادر به مهار رشد قارچ بوده و در اطراف کلنی آنها هاله عدم رشد قارچ مشاهده گردید. در دو محیط لوله آزمایش و گلدان نیز این دو سویه قادر به جلوگیری از رشد قارچ و ایجاد بیماری بودند. اثرات تحریک کنندگی رشد گیاه توسط باکتری های مذکور در گلدان بررسی گردید. دو سویه S5 و 22 به ترتیب موجب 1.31 و 1.34 برابر افزایش طول ساقه نسبت به گلدان های فاقد باکتری شدند. افزودن باکتری های S5 و 22 به ترتیب موجب 1.66 و 2.33 برابر افزایش وزن خشک گیاه نسبت به شاهد گردید. با توجه به توانایی مهار رشد قارچ و همچنین تاثیر مثبت بر رشد گیاه و بومی بودن برای خاک های ایران این دو سویه نامزدهای مناسبی برای استفاده به عنوان عوامل موثر در BioControl و PGPB می باشند.

 
 
Title:Abstract:

After several decades, the value of agrochemicals not only reduced but also as their detrimental effects for human and environment they became serious problem. Microorganisms are potential agents for plants diseases control. In this research the antagonistic effects of Pseudomonas isolates were studied on fungi Rhizoctonia. solani the cause of damping-off in tomato and other plants. Fungi isolated from plants and according to identification test isolates proved as R. solani. Among strains isolated from health tomato rhizosphere by use of biochemical test 26 strains identified as Pseudomonas spp. Proving the pathogenesis of fungi were done by introduce it to tomato seeds and isolate the fungi from contaminated plant. The antagonistic effects of bacterial isolates on the pathogenic fungi were studied on PDA agar. Two strains S5 and 22 could inhibit the fungi growth and around their colonies the non growing zone of fungi were seen. They also could inhibit the growth of fungi and cause the disease in tube and greenhouse studies. The growth promoting effects of these strains were studied in greenhouse. S5 and 22 strains increased the stem length of tomato 1.31 and 1.34 times more than control without bacteria respectively. Inoculation of S5 and 22 strains to seeds could increase dry weight of plant 1.66 and 2.33 times more than control respectively. As potential effects of these two strains for the inhibition of fungi and their enhancing effects for plant growth they are good candidates for use as BioControl agents and PGPB.Keyword(s):