نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر والدینی پرتو گاما در ایجاد ناهنجاری های تعدادی کروموزومی در جنین های هشت سلولی موش سفید آزمایشگاهی در حضور و غیاب ویتامین Eگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ژنتیک

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

چاپ 1 عدد مقاله در مجله داخلی
تهیه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

پرتوهای یونساز در تمامی سلول ها و اندام های بدن موجودات زنده تاثیر می گذارند. بررسی های بسیاری درباره اثر پرتوهای یونساز مختلف بر رویان و جنین در زمان های مختلف پس از آبستنی انجام شده است در این تحقیق تاثیر تابش گیری موش های نر و ماده در ایجاد ناهنجاری های کروموزومی در رویان و نیز قابلیت در ویتامین E کاهش این ناهنجاری ها بررسی شده است.
بدین منظور موش های نژاد
NMRI (نر و ماده) تحت تابش دز 4 Gy اشعه گاما در غیاب یا حضور ویتامین (200 mg/kg) E قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی مبین آن است که تابش گیری با پرتو گاما موجب افزایش فراوانی ناهنجاری های کروموزومی در کلیه گروه های تابش دیده در مقایسه با گروه کنترل می گردد. در موش های نر تابش دیده فراوانی آسیب های کروموزومی در رویان ها در هفته های چهارم تا ششم بیشترین مقدار بوده است. حدود 50 درصد از گسترده های متافازی رویان های تشکیل شده در موش های ماده تابش دیده در مرحله پیش از تخمک گذاری ناهنجاری های کروموزومی را نشان دادند و تابش گیری هر دو جنس موجب افزایش ناهنجاری ها در مقایسه با تابش گیری هر یک از جنس ها به طور معنی داری گردید. استفاده از ویتامین E پیش از تابش گیری به طور معنی داری در کلیه گروه های مورد بررسی موجب کاهش ناهنجاری های کروموزومی گردید.
یافته ها نشان دهنده تاثیر اشعه گاما بر جریان اسپرماتوژنز و دوران پیش از تخمک گذاری در موش است. فراوانی ناهنجاری های کروموزومی از نوع تعدادی عمدتا آنیوپلوئیدی می تواند ناشی از جابه جایی های ایجاد شده در کروموزوم ها و نهایتا عدم جدا شدن صحیح کروموزومی در جریان میوز در موش های نر باشد. همچنین این ناهنجاری ها می تواند ناشی از اختلال در رهاسازی گویچه قطبی دوم ایجاد شود. همچنین رویان های تشکیل شده از اسپرم و یا تخمک ناهنجار از نظر کروموزومی خود واجد اختلالات کروموزومی می شوند که این رویان ها حداقل تا مرحله 8 سلولی می توانند جلو بروند. کاهش ناهنجاری های کروموزومی در حضور ویتامین
E احتمالا درنتیجه آنتی اکسیدانی این ویتامین و حذف رادیکال های آزاد ناشی از اشعه گاما در محیط سلول های جنسی موش ها است. از این رو این ویتامین می تواند عامل مهمی در کاهش آثار ژنتیکی ناشی از تشعشع و یک عامل محافظ پرتوی بالقوه به حساب آید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):