نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر اشعه گاما بر ایجاد میکرونوکلئی در رویان های چهار تا هشت سلولی از موش های پرتو دیده در حضور و غیاب ویتامین Cگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ژنتیک

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

تهیه و تدوین پایان نامه.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف عمده این تحقیق بررسی میزان آسیب های کروموزومی به صورت میکرونوکلئی (ریزهسته) ناشی از پرتو یونساز گاما به عنوان عامل موتاژن در جنین های حاصل از والدین پرتودیده و نیز تامین ویتامین C (اسید اسکوربیک) به عنوان یک آنتی اکسیدانت در کاهش رادیکال های آزاد حاصل از تشعشع در گامت های والدین است.
برای این منظور از موش های بالغ نر و ماده نژاد
NMRI به عنوان مدلی مناسب جهت بررسی های جنینی استفاده می شود.
از اشعه گاما در دز 4 گری بع صورت حاد برای ایجاد موتاسیون و آسیب
DNA از ویتامین C به عنوان داروی محافظ پرتوی در دز 100 mg/kg با تزریق داخل صفاقی یک ساعت قبل از پرتودهی و از روش سنجش میکرونوکلئی جهت بررسی میزان انتقال آسیب ها از گامت های والدین به جنین ها استفاده گردید.
در کلیه گروه های آزمون، فراوانی میکرونوکلئی مشاهده شده در جنین های حاصل از والدین پرتودیده نسبت به گروه کنترل به طور چشمگیری افزایش یافت
(P<0.001). کلیه گروه های پرتو دیده که توسط ویتامین C تیمار شده بودند در مقایسه با گروه های پرتودیده که ویتامین C دریافت نکردند فراوانی میکرونوکلئی کاهش معنی داری را نشان می دهد (P<0.001).
در گروه هایی که تنها تحت تیمار ویتامین قرار گرفته، اما پرتو ندیدند نسبت به گروه کنترل هیچ افزایش معنی داری از آسیب مشاهده نمی شود
(P>0.05).
این نتایج پیشنهاد می کند که پرتو یونساز گاما به دلیل ایجاد رادیکال های آزاد نرخ آسیب های کروموزومی مشاهده شده به صورت میکرونوکلئی را در هر دو جنس نر و ماده افزایش داده است
.
افزایش نرخ آسیب از هفته سوم تا ششم پس از پرتودهی در نرهای پرتودیده و گروه نر و ماده پرتودیده احتمالا به علت حساسیت پرتوی بیشتر اسپرماتوسیت و اسپرماتوگونیا در سلول های زاینده موش است
.
در کلیه گروه ها مصرف ویتامین با دز یادشده کاهش موثری در نرخ آسیب های مشاهده شده، ایجاد نمود که این امر به دلیل حذف رادیکال های آزاد ناشی از تشعشع است. به همین دلیل این ویتامین می تواند یک محافظ پرتوی بالقوه به شمار آید
.میکرونوکلئی، رویان موش، پرتو گاما، گامت، ویتامین C

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):