نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه حجم تخمدان با پاسخدهی بیمار در سیکل های تحریک تخمک گذاری جهت IVF, ICSIگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی - ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی آن تدوین گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

یکی از بزرگترین چالش ها در طب ناباروری ارزیابی و درمان بیمارانی است که پاسخ ضعیفی به داروهای محرک تخمک گذاری دارند. تاثیر سن، قاعدگی مرتب، FSH Estradiol روز سوم قاعدگی و مصرف سیگار در پاسخ دهی تخمدان در مطالعات قبل مطرح شده است. اخیرا حجم تخمدان به عنوان یک شاخص در پیشگوئی این پاسخ مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارزش اندازه گیری حجم تخمدان در پیشگوئی پاسخ نامناسب تخمدان به داروهای محرک تخمک گذاری و مقایسه ارزش آن با سایر فاکتورهای اندوکرین که به طور سنتی جهت ارزیابی پاسخ تخمدان به کار می رود، است.
در یک مطالعه آینده نگر54 (Cohort) که کاندید IVF/ICSI بوده و فاقد سابقه عمل جراحی و یا آندومتریوما بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر اندازه گیری روتین آندوکرین جهت پاسخگوئی به داروهای محرک حجم تخمدان نیز با سونوگرافی ترانس واژینال در سه بعد طول، عرض و قطر اندازه گیری شد و میانگین حجم تخمدان با نتایج حاصل شامل مقدار FSH روز سوم قاعدگی، مقدار Estradiol روز سوم قاعدگی، طول فاز فولیکولار، تعداد آمپول مصرفی، تعداد اووسیت به دست آمده و میزان حاملگی مورد مقایسه قرار گرفتند. از 50 بیمار مورد مطالعه 36 بیمار در گروه علل مردانه، 8بیمار در گروه علل توبال و 10 نفر به علل دیگر تحت درمان ART قرار گرفته بودند. همچنین 38 نفر دارای قاعدگی منظم و بقیه دارای الگوی نامنظم بوده اند. در بین متغیرهای مورد بررسی بین متوسط حجم تخمدان و مقدار سرمی FSH روز سوم قاعدگی رابطه معنی داری وجود نداشت. با استفاده از تشکیل مدل رگرسیون خطی بین متغیرهای تعداد آمپول های استفاده شده، تعداد اووسیت به دست آمده، تعداد جنین های ایجاد شده و تعداد جنین های منتقل شده با حجم دو تخمدان رابطه معنی داری وجود داشت.
با مطالعه انجام شده مشخص شد اندازه گیری حجم تخمدان به تنهائی و بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر عامل خوبی جهت پیشگوئی عکس العمل تخمدان نیست اگر چه با درنظر گرفتن سن مشاهده شد در سنین بالای 30 سال حجم تخمدان کاهش یافته و میزان آمپول مصرفی در این بیماران جهت تحریک تخمدان افزایش می یابد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):