نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان بقای پنج ساله در بانوان مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی طی یک سال تقویمیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1- ارائه مقاله در سمینار:
5- Year Survival in Iranian Breast Cancer Patients: a Propective Study 2003
2- چاپ مقاله در مجله پایش، 1382 و ژورنال Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2004


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مطالعه ای به منظور بررسی بقای 5 ساله درباره بانوان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی شهر تهران انجام شد. صد و شصت و هفت بیمار مبتلا به سرطان پستان که طی سال تقویمی 1376 در مراجعه به مرکز فوق، تشخیص ابتلا به سرطان پستان در آنها مورد تایید گزارش آسیب شناسی بود، وارد مطالعه شدند. متوسط سنی بیماران 47.2 با انحراف معیار 13.5 سال بود. بیشتر بیماران در زمان تشخیص در مرحله پیشرفته بیماری (مراحل III و IV) بودند.
در پی گیری نمونه مورد مطالعه از نظر بقای 5 ساله دستیابی به 39 مورد امکان پذیر نبود. به این ترتیب اطلاعات مربوط به 128 بیمار مورد تحلیل آماری قرار گرفت. پس از پیگیری 5 ساله مشخص شد که 79 بیمار زنده و 49 مورد فوت شد و میزان بقای کلی 62 درصد به دست آمد
(SEM=0.04).
با استفاده از مدل رگرسیون
Cox پس از همخوان نمودن متغیرهای سن تشخیص بیماری، درمان اولیه انجام شده (برداشت کامل بافت پستان، جراحی نگهدارنده بافت پستان و درمان کمکی) و مرحله بیماری، مشخص شد بیمارانی که درمان کمکی دریافت کرده اند بیشتر در خطر مرگ بوده و از میزان بقای کمتری برخوردار بوده اند (HR=4.6, 95%CI=9.4-2.2, P=<0.0001). متغیرهای سن بالاتر و مرحله بالاتر بیماری نیز نسبت خطر بیشتری را با میزان بقا نشان دادند، اگر چه از نظر آماری معنی دار نبودند. به نظر می رسد تشخیص زودرس و درمان مناسب تر بیماری با به کاربردن پروتکل های درمانی معتبر در بهبود میزان بقا در بانوان مبتلا به سرطان پستان در ایران نقش موثری را ایفا نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):