نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین میزان آلودگی های شایع انگلی روده ای در دانش آموزان ابتدایی شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق به اداره کل آموزش و پرورش استان تهران واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به وجود درصد بالای آلودگی های انگلی در کشور ما و تحمیل مشکلات بهداشتی - اقتصادی به واسطه وجود چنین آلودگی هایی به جامعه، ضروری به نظر می آید که در جهت حل معضلات حاصل اقداماتی اساسی و حساب شده صورت پذیرد. بدین منظور طرح حاضر ارائه شده است که اهداف اصلی آن عبارت است از:
1- تعیین میزان آلودگی های انگلی شایع روده ای در دانش آموزان پسر در هر منطقه و در کل شهر تهران
2- تعیین میزان آلودگی های انگلی شایع روده ای در دانش آموزان دختر در هر منطقه و در کل شهر تهران
3- بررسی رابطه سن و جنس با نوع آلودگی در دانش آموزان دختر و پسر
در این طرح میزان شیوع و نوع آلودگی های انگلی شایع روده ای در دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی در کل تهران بررسی شده است. انتخاب مدارس و دانش آموزان هر منطقه متناسب با استانداردهای آماری بوده و عواملی که به طور خاصه کار تحقیق بر روی آن ها انجام شده با توجه به نتایج حاصل از طرح های قبل شامل «ژیاردیا، لامبلیا، آسکاریس لومبریکوئیدس و همینولپیس نانا» است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):