نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان آلودگی انگل های روده ای دانش آموزان جنوب تهران (منطقه 16)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی به اداره آموزش و پرورش استان تهران واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به اینکه می توان انتشار و انتقال بسیاری از آلودگی های روده ای را با شناخت آلودگی و با رفع کمبودهای موجود در تسهیلات بهسازی محیط، دفع بهداشتی فضولات انسانی و... و با هزینه های بسیار کمی نسبت به هزینه های درمان تحت کنترل درآورد، لذا این طرح ارائه گردید که می تواند کمک شایانی به رفع مشکلات بهداشتی - اقتصادی کشور بنماید.
در این طرح میزان آلودگی انگل های روده ای در دانش آموزان جنوب تهران مورد لحاظ قرار گرفته و نمونه های مورد بررسی شامل دانش آموزان دختر و پسر در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان می باشند. علاوه بر انجام بررسی فوق با استفاده از روش های مرسوم رابطه «ائوزینوفیلی» با آلودگی انگلی نیز مورد بررسی قرار گرفته و در این بررسی جهت حذف موارد کاذب و ارائه پاسخی صحیح در مورد افرادی که آلودگی انگلی و افزایش «ائوزینوفیلی» دارند از تست «
IgE توتال» نیز در دو مرحله استفاده شده است. علاوه بر آن افرادی که دارای «ائوزینوفیلی» همراه سرفه و علائم «پنومونی» هستند نیز مورد آزمایش خلط قرار گرفته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):