نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تغییرات شیب بخش های تره کار و خشکه کار مجرای قنات- مطالعه موردی قنوات گوهر ریز و کوثر خیز جوپارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران- آب

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: جهاد کشاورزی استان کرمان

خروجی طرح: 

ارائه 2 مقاله در کنفرانس بین المللی قنات کرمان- ارائه نتایج به سازمان جهادکشاورزی استان کرمان


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

با عنایت به نقش آب های زیرزمینی در تامین بیش از 80 درصد آب مورد نیاز بخش های مرکزی ایران و به ویژه استان هایی نظیر کرمان- فارس- یزد و خراسان جنوبی و نقش بارز قنات در استحصال و انتقال این آب ها در مناطق یاد شده، طرح مزبور به منظور بررسی فنی شیب بخش های آبده و انتقالی قنات به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های فنی سیستم قنات در دو رشته از بزرگ ترین قنوات استان به اجرا درآمده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):