نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی واکسن سه گانه MAVAX ND+EDS+IB در ایجاد ایمنی علیه این بیماری ها در طیور تخمگذارگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
کلیدری غلامعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1382

کارفرما: شرکت حدیث فومن

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح در یکی از مرغداری های تخمگذار استان خراسان و به صورت field trial اجرا گردید. در گله مرغ تخمگذار و در زمان انتقال پولت به قفس گله ای با ظرفیت 3000 قطعه انتخاب و به سه گروه تقسیم گردیدند. گروه اول به عنوان گروه کنترل منفی که هیچ واکسن سه گانه ای دریافت نکرد، گروه دوم به عنوان گروه تیمار که با واکسن سه گانه شرکت malta vaccines LTD واکسینه گردید و گروه سوم به عنوان کنترل مثبت که با واکسن سه گانه IZOVAC جهت مقایسه با گروه تیمار واکسینه شد.
قبل از واکسیناسیون در سن 12 هفتگی از کل گله خون گیری به عمل آمد و تیتر آنتی بادی علیه بیماری های
IB, ND, EDS مشخص گردید. 30 و 90 روز بعد از تزریق واکسن از هر سه گروه خون گیری به عمل آمد و تیتر ND به روش HI والیزا، تیتر EDS, IB به روش الیزا اندازه گیری شد.
بعد از ثبت کلیه داده ها، کلیه داده های جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های t-test و مجذور کاری تجزیه تحلیل و مشخص گردید که افزایش تیتر و کاهش درصد پراکندگی در مورد هر سه بیماری به دنبال واکسیناسیون و در مقایسه با گروه شاهد نشان دهنده تاثیر خوب واکسن مورد آزمایش است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):