نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی کارخانه کاشی صدفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1381

کارفرما: کارخانه کاشی صدف

خروجی طرح: 

نتایج این طرح تهیه و به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

اراضی کارخانه کاشی صدف واقع در شمال منطقه صنعتی نجف آباد تا عمق پژوهشی 250 متر با روش مقاومت سنجی برداشت گردید. برای این منظور تعداد 20 گمانه الکتریکی با روش شلومبرگر برداشت شد. با بررسی مقاطع ژئوالکتریک و نقشه های هم مقاومت مخصوص ظاهری و با در نظر گرفتن شرایط زمین شناسی عمومی منطقه، چنین به نظر می رسد که علیرغم ضخامت نسبتا زیاد آبرفت ها در این محدوده آب های زیرزمینی به دلیل برداشت زیاد و دانه درشت بودن رسوبات آبرفتی با سرعت به مناطق پایین دست حرکت کرده و باعث فقر آبی محدوده مطالعاتی گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):