نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی دو نوع محلول فلورفنیکل 10% در درمان کلی با سیلوز جوجه های گوشتی و تعیین MIC در آزمایشگاهگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
کلیدری غلامعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1382

کارفرما: شرکت کیمیا فام

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح به منظور تعیین میزان اثربخشی دو محلول خوراکی فلورفنیکل 10% (با منبع متفاوت ماده اولیه) در درمان کلی با سیلوز جوجه های گوشتی و بنابه درخواست سازمان دامپزشکی کشور اجرا شد.
این مطالعه در مرکز بررسی های صحرایی بیماری های دام و طیور وابسته به اداره کل دامپزشکی استان خراسان طی یک دوره 52 روزه پرورش روی بستر اجرا و در مجموع 1800 قطعه جوجه یکروزه نژاد رأس (
Mg و Ms مثبت) تهیه و در سه گروه مساوی تقسیم شدند. بعد از وارد نمودن یک استرس محیطی و احراز بالینی و پاراکلینیکی بیماری در گله، از سن 39 روزگی درمان گروه ها به منظور بررسی اثربخشی محلول فلورفنیکل خوراکی ساخت شرکت های ارس بازار و کیمیا فام آغاز گردید. در 44 روزگی درمان متوقف گردید و در 45 روزگی 10 قطعه لاشه و یا مرغ زنده از هر گروه کالبد گشائی و از آنها کشت و آنتی بیوگرام به عمل آمد و این عمل مجددا در روز پایان دوره پرورش و قبل از ارسال به کشتارگاه نیز تکرار شد، همزمان با اجرای این مطالعه به شکل تجربی در فارم تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) و Safety داروها به طور جداگانه انجام شد. پس از اتمام دوره پرورش داده های جمع آوری شده با استفاده از برنامه های SPSS کامپیوتری گردید و شاخص های گله محاسبه و در آنالیز با توجه به نوع متغیرها از آزمون های مجذور کای، دقیق فیشر،T و آنالیز واریانس استفاده گردید.
نتایج نشان می دهد: تلفات و جراحات کالبدگشایی در مراحل قبل و بعد از درمان در 3 گروه تفاوتی ندارد. نتایج آنتی بیوگرام در داروهای
B و A به طور معنی داری از داروی C رضایت بخش تر است. نتایج MIC با توجه به محدوده اعلام در سوش های مختلف باکتری، قابل تغییر است. دوز درمانی و دوز بالای داروها، سبب عوارض کلینیکی را نشده اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):