برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه نتایج کلینیکی دو پروتکل آنتاگونیست GnRH و آگونیست Long) GnRH) در بیماران PCOS تحت درمان در سیکل های IVF-ICSIگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در مجله داخلی
تهیه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

بیماران دارای تخمدان های پلی کیستیک، در خطر افزایش ناگهانی و زودرس (premature LH surge) LH و بروز سندرم تحریک بیش از حد تخمدان ها (OHSS) هستند. پروتکل GnRH آگونیست طولانی مدت آنتاگونیست GnRH، دو روش هستند که در تحریک تخمک گذاری در بیماران تحت درمان IVF/ICSI استفاده می شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه آثار آگونیست و آنتاگونیست GnRH در میزان موفقیت سیکل های ART و بروز OHSS در بیماران PCOSاست.
مواد و روش ها: در مجموع 60 بیمار
PCOS زیر 35 که برای اولین بار در سیکل های IVF/ICSI قرار می گرفتند، مطالعه شدند. این بیماران سابقه اختلالات تیروئید و هیپرپرولاکتینمیا نداشتند. در ابتدا،LH ,FSH استرادیول روز سوم سیکل اندازه گیری شد. سپس بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند(A, B) . برای کلیه بیماران قبل از شروع سیکل یک دوره OCP تجویز شد. گروه A تحت درمان با پروتکل استاندارد آنالوگ (Long protocol) GnRH قرار گرفتند. در گروه HMG B روزانه (150 واحد) از روز سوم سیکل شروع شد و سپس آنتاگونیست (Cetrotide- 0.25 mg- Orgalutran) GnRH از روز ششم مصرف HMG تجویز شد و تا روز تزریق HCG ادامه یافت. رشد فولیکول ها با سونوگرافی واژینال و اندازه گیری استرادیول سرم بررسی شد.
نتایج: در این مطالعه بین متغیرهای سن، مدت ناباروری،
BMI، تعداد آمپول های HMG مصرفی، تعداد فولیکول های مساوی یا بزرگ تر از 18 میلی متر در سطح استرادیول سرم در روز شروع آنتاگونیست و تزریق HCG، میزان باروری و حاملگی در گروه های مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری دیده نشد.
در حالی که بین متغیرهای مدت دوره درمان، مدت مصرف
HMG، سطح LH در زمان شروع HMG، خطر بروز OHSS و تعداد اووسیت های متافاز II تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه وجود داشت. در گروه آنتاگونیست 7 مورد در معرض خطر OHSS قرار داشتند که در این بیماران بوسرلین زیرجلدی (μg-SQ) Suprefact به جای HCG تجویز شد.
نتیجه گیری: به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که استفاده از آنتاگونیست
GnRH ممکن است با مزایایی مثل کاهش طول مدت درمان و میزان HMG مصرفی همراه باشد. علاوه بر این میزان بروز OHSS، در پروتکل آنتاگونیست نسبت به آگونیست کاهش می یابد ما پیشنهاد می کنیم برای کاهش بروز OHSS پیشرفته و میزان سقط، قبل از شروع درمان، یک دوره طولانی مدت OCP تجویز شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):