نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مشخصات توپوگرافی و پلانی متری دو رشته از قنوات مهم استان کرمانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه 2 مقاله در کنفرانس بین المللی قنات کرمان- چاپ نتایج در کتاب مشخصات قنوات استان کرمان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

با عنایت به وجود قریب به 4000 رشته قنات در استان کرمان و نقش بارز قنوات مزبور در استحصال و انتقال آب در این استان و عدم وجود اطلاعات لازم درباره مشخصات توپوگرافی و پلانی متری قنوات، دو رشته از مهم ترین قنوات استان انتخاب و در قالب این طرح مشخصات فوق درباره آنها تعیین و مطالعه واقع شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):